Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1 Hatály

Ezen Általános Szerződési Feltételek, a szerződéskötés időpontjában hatályos megfogalmazásban, hatálya kiterjed minden köztünk, OneWorking Kft. (1055 Budapest, Szent István körút 9., adószám: 11961222-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-685347) és Önök között köttetett ügyletre. Amennyiben Önök ellentétes tartalmú Általános Szerződési Feltételeket használnak, úgy azok használata ellen kifejezetten tiltakozunk.

1.2 Szerződéses megállapodás

A szerződés nyelve magyar.

“Felhasználó” az a személy, aki platformunk funkcióit igénybe veszi.

“Álláskereső” az a személy, aki honlapunkon, www.hrhero.hu-n keresztül általános jelentkezési dokumentációját benyújtja és következésképp adatbankunkban iktatásra kerül.

“Állást kínáló” viszont csak vállalkozás lehet, mely díjköteles csomagjainkat megrendelte és www.hrhero.hu platformunk segítségével, adatbankunkban szereplő álláskeresőkkel kapcsolatba kíván lépni, illetve hirdetést kíván feladni.

1.3 Regisztráció álláskeresőként vagy ajánlattevőként

Platformunk a www.hrhero.hu teljes körű használatához elsőként szükséges egy felhasználói fiók létrehozása az Önre vonatkozó weboldalon. A szolgáltatás általunk történő teljesítéséhez a megadott adatok kerülnek lekérdezésre. A bevitt adatok a “regisztráció” gombra való kattintással jóváhagyásra kerülnek. Ezt követően egy igazoló emailt fog kapni a bejelentkezéshez szükséges információkkal. A regisztráció csak akkor zárul le, amikor Ön először bejelentkezik ezekkel az adatokkal weboldalunkra. A regisztráció során Ön egy díjmentes használati szerződésre lép velünk.

A jelszó, mely lehetővé teszi Önnek a személyes felület elérését, szigorúan bizalmasan kezelendő és harmadik személy részére semmi esetre sem ruházható át. Köteles megfelelő és alkalmas intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy harmadik személy ne szerezzen tudomást jelszaváról. Egy felhasználói fiók nem ruházható át más felhasználókra/ügyfelekre vagy egyéb harmadik személyekre.

1.4 Díjköteles csomagok

Amennyiben Ön, mint állást kínáló, platformunkon www.hrhero.hu-n aktív szeretne lenni, köteles a regisztrációt követően megrendelni az egyik díjköteles csomagunkat.

Ezen internetes felületen történő megbízás során a megrendelés folyamata összesen négy lépésből áll. Első lepésként kiválasztja a kívánt csomagot. Második lepésként megadja adatait számlázási címmel. Harmadik lépés a fizetési mód kiválasztása. A negyedik lépésben lehetősége van az összes adatot (pl. név, cím, fizetési mód, kívánt csomag) még egyszer ellenőrizni és szükség esetén a hibákat javítani, mielőtt a megbízást a “megrendelés elküldése” gombra kattintva megerősíti. A megrendeléssel kötelező erejű szerződéskötési ajánlatot tesz. A megbízás beérkeztéről haladéktalanul tájékoztatjuk.

A szerződés szövege általunk tárolásra, és megrendelésének elküldését követően ezen ÁSZF illetve ügyfélinformációk mellett szöveges formában (pl. email, fax vagy postán) az Ön számára megküldésre kerül. A megrendelés megküldése viszont már nem tudja elérni az internetes felületen a szerződés szövegét. A böngésző nyomtatási funkciója segítségével ki tudja nyomtatni az irányadó weboldalt a szerződés szövegével.

1.5 A Szerződési Feltételek utólagos módosítása

Jogosultak vagyunk a meglévő szerződéses viszonyok tekintetében az Általános Szerződési Feltételeket módosítani, illetve kiegészíteni, amennyiben a jogalkotásban vagy a bírói gyakorlatban bekövetkező változások ezt szükségessé teszik, vagy egyéb körülmények ahhoz vezetnek, hogy a szerződéses egyenértékű viszony nem csupán jelentéktelenül sérül. A szerződési feltételek utólagos változtatása akkor lép életbe, amennyiben az ellen Ön a változásról szóló értesítést követő hat héten belül nem tiltakozik. A határidő kezdetével kifejezetten fel fogjuk hívni a figyelmét arra, hogy hallgatása a szerződés változtatásának elfogadását jelenti, valamint a határidő alatt lehetőséget biztosítunk Önnek egy kifejezett nyilatkozat megtételére. Amennyiben határidőn belül kifejezi tiltakozását, úgy mind mi mind Ön felmondhatjuk kivételesen a szerződéses viszonyt, amennyiben mi a szerződéses viszonyt nem kívánjuk a korábbi Általános Szerződési Feltételek szerint fenntartani.

2. A szolgáltatás leírása

2.1 Általános

Álláskeresők számára felkínáljuk a lehetőséget, hogy a www.hrhero.hu-n keresztül bekerülhessenek adatbankunkba és így lehetővé váljon a kapcsolat felvétele potenciális munkaadókkal (regisztrált állást kínálóinkkal). Az általános jelentkezési dokumentáció benyújtásán túl az álláskeresők ismereteik megadását követően, ennek vizuális megjelenítését feltüntethetik profiljukon. Ezenfelül áttekintést nyernek a részt vevő állást kínálókkal kapcsolatban, és a platformon keresztül közvetlenül jelentkezhetnek a meghirdetett állásokra.

Az állást kínálók a sikeres regisztrációt, illetve egyik csomagunk www.hrhero.hu-n keresztüli megrendelését és kiegyenlítését követően meghirdethetik pozíciójukat és felvehetik a kapcsolatot a hirdetésre jelentkező pályázókkal. Az állást kínálók számára szükséges az egyik díjköteles csomagunkat megrendelni ahhoz, hogy www-hrhero.hu platformunk összes funkcióját el tudják érni.

Az állást keresők, illetve kínálók között egyénileg kerül sor szerződéskötésre a szerződő felek között. Mi a platformunkat csupán prezentációs célokra, illetve kapcsolatfelvételre bocsájtjuk rendelkezésre, és ennek megfelelően magunk nem válunk szerződő féllé.

2.2 A szolgáltatás teljesítése

Jogunkban áll, a szerződést, illetve a szerződés részeit harmadik személy által teljesíteni.

2.3 A szolgáltatás teljesítésének késedelme

Elháríthatatlan külső okok és előre nem látható vagy rendkívüli események, melyeket még legnagyobb gondosság mellett sem áll módunkban elhárítani (ide tartoznak elsősorban a sztrájkok, hatósági vagy bírósági rendelkezések) miatt bekövetkező késedelmekért nem tartozunk felelősséggel. Azok feljogosítanak minket arra, hogy a szolgáltatást az akadályozó esemény időtartalmával elhalaszthassuk.

2.4 Elállás

A fenti okok következtében előálló elérhetetlenség miatt elállhatunk a szerződéstól. Kötelezzük magunkat arra, hogy Önöket haladéktalanul tájékoztassuk arról, ha elérhetelenné válik a szolgáltatásunk, illetve arra, hogy az addig eszközölt esetleges ellentételezéseket haladéktalanul visszaszolgáltassuk.

2.4 Teljesítési idő

Amennyiben nem kifejezetten másban egyezünk meg, úgy a szolgáltatást közvetlenül a szerződéskötést követően a felhasználói fiók, illetve a megrendelt funkciók hozzáférhetővé tételével teljesítjük.

3. Fizetés

3.1 Árak

Valamennyi ár forgalmi adó nélkül értendő.
Szolgáltatásaink az álláskeresők számára ingyenesek.

4. Futamidő, zárolás, illetve felmondás

4.1 A díjtalan használati szerződés befejezése

A díjtalan használati szerződés határozatlan időre köttetik. A felhasználói fiók aktiválásával kezdődik és Ön azt bármikor felmondhatja a fióktörlési rutin segítségével, írásos formában nekünk eljuttatott felmondással. Megtartjuk magunknak viszont a jogot, hogy különösképp a nem teljes felhasználói fiókokat, melyek hat hónapon keresztül inaktívak maradnak, töröljük. Egy felhasználói fiók, melyen keresztül díjköteles csomagokat vesz igénybe, felmondása a mi részünkről csak alapos okból történhet. Az ingyenes használati szerződés felmondásával a felhasználói fiókhoz rendelt profilok, illetve tartalmak is törlésre kerülnek.

5. Az Ön felelőssége

5.1 Általános rendelkezések

Egyedül felel hozzászólásai, valamint profilja tartalmáért. Ezek tartalmukkal nem sérthetik a hatályos törvényeket, illetve ezen Általános Szerződési Feltételeket. Emellett kötelezettséget vállal arra, hogy semmi olyan adatot nem ad át, mely harmadik személyek jogát (pl.: személyes jogok, névhez való jog, védjegyjog, szerzői jog, etc) sértené. Különösképpen tilos büntethető tartalmú hozzászólások, illetve profilok megjelenítése, illetve igaztalan állítások terjesztése.

5.2 Kötelezettség alól történő felmentés

Ön felment minket minden olyan kötelezettség alól, melyet harmadik személyek a fent említett pontok megsértése miatt velünk szemben támasztanak. Ez magába foglalja a szükséges jogi képviselet költségeit is.

5.3 Adatok megóvása

Az elküldött információk megóvásáért Ön szintén felelős. Mi nem vagyunk felelősségre vonhatók az Ön által elvesztett információkért, minthogy mi nem vállalunk általános adatmegóvási garanciát.

5.4 Kötelezően feltüntetendő adatok a hirdetéseknél

Ön, mint állást kínáló, saját maga felelős azért, hogy az esetleges kötelező adatokat (főképp a kötelező impresszum) a hirdetéseinél teljesítse, illetve azokat megfelelően feltüntesse. A platformunk segítségével közvetített szerződések esetén mi nem válunk szerződő féllé, hanem platformunkat kizárólag hirdetések feladására, illetve kapcsolatfelvétel biztosítására bocsjátjuk rendelkezésre.

5.5 A profil adatai

Köteles az ön által megadott tartalmakat, illetve profil adatokat mindig naprakészen tartani. Illetve minket azonnal tájékoztatni, ha visszaéltek a profiljával.

5.6 Visszaélésszerű hozzászólások

A visszaélésszerű tartalmakat, illetve hozzászólásokat előzetes értesítés nélkül azonnal deaktiváljuk illetve töröljük. Ilyen tartalmi elemek elsősorban a következő esetekben állnak fenn:

 • Spam küldése
 • sértő, obszcén, fenyegető, vagy más módon harmadik személyek jogait sértő tartalmak küldése, illetve tárolása
 • vírusok, trójai, illetve egyéb rosszindulatú programok, valamint káros computer kódok, file-ok, script-ek, agent-ek illetve programok küldése, illetve tárolása
 • olyan programok feltöltése, melyek alkalmasak a normál üzem zavarására, megsértésére, illetve akadályoztatására
 • kísérlet arra, hogy illetéktelen hozzáférést szerezzen szolgáltatásunkhoz vagy egyes modulokhoz, rendszerekhez, illetve alkalmazásokhoz vagy ilyet harmadik személynek lehetővé tegyen
 • erőszakos, pornográf vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve büntethető tartalmak
 • hamis vagy/és hibás közlések
 • visszaélés a hozzászólásokkal oly módon, hogy azokat hirdetési felületként használja
 • az álláskeresők figyelmét nem konkrét vagy helytelen adatok alapján hívják fel egy ajánlatra (ide tartoznak pl. hiányos adatok, hamis adatok)
 • az érdeklődök elirányítása fizetésköteles internetes vagy telefonszolgáltatásokhoz (főképp 0900-számok)
 • külső hivatkozások megjelenítése a megengedett felületen kívül

Ismételt vétségek esetén megtartjuk a jogot, hogy felhasználói fiókját zároljuk, illetve töröljük. Ebben az esetben a már megtörtént kifizetéseket nem szolgáltatjuk vissza. A rendkívüli felmondáshoz való jogot ez nem érinti.

6. Tartalom használat

A tartalmak megadásával biztosítja számunkra azt a jogot, hogy ezeket a tartalmakat A GDPR szabályzatunkban megjelölt időtartamban az adatbankunkba bevezessük, illetve tároljuk és harmadik személy a lehívást, illetve tárolást használhassa, főképp hogy a tartalmakat tárolhatjuk, sokszorosíthatjuk, készenlétben tartsuk, összekapcsoljuk és azokat nyilvánosságra hozzuk. Ez megtörténhet hirdetési anyagok formájában (főképp összekapcsolás a közösségi hálókon, felhasználás spotokhoz, saját weboldalhoz vagy nyomtatott formában etc.) rajtunk vagy harmadik személyen keresztül is. Ezzel kapcsolatban kifejezetten lemond a szerzői jog birtokosa nevének feltüntetéséhez való jogáról. Továbbá megkapjuk a jogot ahhoz, hogy a tartalmakat átdolgozzuk, főképp akkor hogyha azok a fent említett feltételek elvárásainak nem felelnek meg. Főképp a benyújtott jelentkezési dokumentumokat tesszük a nálunk regisztrált állást ajánlók számára hozzáférhetővé, azért, hogy ők igény esetén Önnel kapcsolatba tudjanak lépni.

7. A szolgáltatások használhatósága

7.1 A szolgáltatások továbbfejlesztése / elérhetőség

Arra törekszünk, hogy a szolgáltatásaink a technika aktuális állásának megfeleljenek. Ezért fenntartjuk a megegyezés szerinti szolgáltatások módosításának jogát, amennyiben a módosítások az alapszolgáltatásokat nem érintik, és amennyiben azok a szerződő felek érdekeit figyelembe véve azok számára elfogadhatóak. Jogosultak vagyunk továbbá, hogy a weboldal működését aktualizálási, illetve karbantartási célból részben vagy egészben, ésszerű keretek között, szüneteltessük. Ezenfelül nem vállunk garanciát a kínált szolgáltatás mindenkori elérhetőségére, illetve nem szavatoljuk, hogy a kínált szolgáltatások vagy azok részei minden helyről elérhetőek, illetve használhatóak legyenek.

7.2 Technikai feltételek

A weboldal használata feltételezi egy megfelelő eszköz használatát. Az Ön felelőssége, hogy az eszközét olyan állapotba hozza vagy tartsa, amely lehetővé teszi a weboldal szolgáltatásainak használatát.

8. Felelősség

8.1 A felelősség kizárása

Mi, valamint törvényes képviselőink és teljesítésnél igénybe vett segédeink kizárólag szándékosság, illetve súlyos hanyagság esetén tartozunk felelősséggel. Amennyiben jelentős szerződési kötelezettségek (tehát olyan kötelezettségek, melyek betartása a szerződés céljának eléréséhez alapvető jelentősségűek) is érintve vannak, a felelősség kiterjed az egyszerű gondatlanságra is. Ebben az esetben a felelősség az előrelátható, szerződéses károkra korlátozódik. Vállalatokkal szemben nem jelentős szerződési kötelezettségek súlyosan hanyag megsértése esetén felelősségünk csak az előrelátható, szerződéses kár mértékében áll fenn.

8.2 A felelősség fenntartása

A felelősség előbbiekben taglalt kizárása nem vonatkozik az élet, a testi épség vagy az egészség megsértéséből következő károkra. A termékfelelősségről szóló törvény előírásara sem vonatkozik a felelősség kizárása.

8.3 Adatmegóvás

A szolgáltatásnyújtás során az adatokat effektíven megóvjuk, viszont nem vállalunk fel általános adatmegóvási garanciát az Ön által rendelkezésre bocsájtott adatokkal kapcsolatban. Saját maga is felelős azért, hogy rendszeres időközönként adatairól megfelelő biztonsági mentéseket készítsen és így elkerülje az adatvesztést. A megegyezés szerinti szolgáltatás teljesítésekor megfelelő elővigyázatosságot tanúsítunk és az adatmegóvást a szükséges szaktudással végezzük. Viszont nem garantáljuk, hogy a mentett adatok, illetve tartalmak, melyekhez Önnek hozzáférése van, tévedésből nem fognak sérülni, elveszni vagy részben nem kerülnek eltávolításra.

8.4 Felelősség a tartalmakkal kapcsolatban

Mint a weboldal üzemeltetői nem vállalunk felelősséget a felhasználók helytelen állításaikért azok hozzászólásaiban vagy profiljukban. A weboldalunkon elhelyezett tartalmak ellenőrzésére (főképp a tekintetben, hogy sértik-e harmadik személy jogait) nem kerül sor. Amennyiben viszont tudomást szerzünk hibás, helytelen, félrevezető vagy jogellenes tartalmakról, úgy azokat azonnal ellenőrizzük és szükség esetén eltávolítjuk. Nem szavatoljuk viszont a nem tőlünk származó tartalmak helyességét, aktualitását, teljességét, minőségét, valamint jogszerűségét. Csupán platformunkat bocsájtjuk rendelkezésre az Ön számára.

9. Záró rendelkezések

9.1 Joghatóság

A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a magyar bíróságok joghatóságát jelölik meg.

még több infó

Mennyibe kerül és mennyi ideig van fent a hirdetésem?

3 csomagból választhatsz, MyHero csomagunkkal már 39 ezer forintért felteheted hozzánk hirdetésed. MyHero+ és SuperHero csomagjainkkal további szolgáltatásokkal is kiegészítheted hirdetésed. Hirdetésed minden esetben 30 napig aktív.

Kiket érek el a hirdetésemmel?

Több ezer HR-est érsz el hirdetéseddel közvetlenül, már a MyHero csomaggal is. SuperHero csomagunk olyan pozíció targetálás szolgáltatást tartalmaz, amivel már 8000+ HR-est is elérhetsz.

Hogyan történik a számlázás?

Fizethetsz bankkártyával vagy átutalással. Az elektronikus számlát a megrendelést követően azonnal megkapod. Hirdetésed a megrendelést követően válik aktívvá, 30 napon át.