Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

Adatkezelési tájékoztatónk célja, hogy a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban rögzítse a OneWorking Kft. ( a továbbiakban: Szolgáltató) adatkezelési tevékenységét, illetve meghozza a szükséges intézkedéseket, melyekkel az érintettek a személyes adatok kezelésére vonatkozó szükséges tájékoztatást  transzparens, érthető és könnyen hozzáférhető formában szerezhetik meg.

Adatkezelési tájékoztatónk a www.hrschool.hu weboldalon, illetve a www.hrhero.hu weboldalon történő adatkezelés elveit tartalmazza.

Célunk tájékoztatni a Szolgáltató által üzemeltetett  a www.hrschool.hu és www.HRHERO.hu weboldalak szolgáltatásait igénybe vevőket cégünk által alkalmazott adatkezelési gyakorlatról, azaz hogy mit teszünk azért, hogy ügyfeleink, felhasználóink és hirdetőink és minden egyéb érintett adatait a jogszabályoknak megfelelően kezeljük, védjük és dolgozzuk fel.

Adatkezelési tájékoztatónk a www.hrschool.hu weboldalon illetve a www.hrhero.hu weboldalon történő adatkezelés elveit tartalmazza.

Mint Szolgáltató kijelentjük, hogy az általunk működtetett  www.HRHERO.hu weblap azzal a céllal jött létre, hogy közös platformot teremtsen a munkát kereső HR szakembereknek és a munkát kínáló munkáltatóknak. A www.hrschool.hu weboldal célja, hogy a Felhasználó  vagy  munkáltatója javára tett megrendelésének eleget tudjunk tenni, így különösen, hogy  biztosíthassuk a részvételt a képzésen, eljuttathassuk számukra a képzéshez kapcsolódó írásos anyagokat, valamint hogy eleget tehessünk ügyfeleink kérdései megválaszolásának.

Fenntartjuk a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, melyet az érintettek megfelelő tájékoztatása mellett végzünk.

A Felhasználók által megadott személyes adatok valódiságáért, naprakészségéért a Felhasználók tartoznak felelősséggel, a megadott adatok hibáiért vagy hiányosságaiért, illetve az ezen okból kifolyólag bekövetkező bármely következményért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2. Érintett jogszabályok különösen:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR rendelet”)
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: „Munk tv.”),
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”),
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”)
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről („Számv. tv.”)

3. A Szolgáltató adatai:

Cégnév: OneWorking Kft.

Székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 9.

Cégjegyzékszám: 01-09-685347

Adószám: 11961222-2-41

E-mail: hello@hrschool.hu

Ügyvezető: Kadala Miklós +36 30 228 0965

4. Adatfeldolgozók

4.1.Online fizetés:

A felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Vásárló neve, bankkártya adatok, vásárlás végösszege

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintettek

Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása

Az adatkezelés időtartama: Az online fizetés lebonyolításáig tart. 

Az adatfeldolgozás jogalapja: Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

4.2.Felhőszolgáltató:

Az adatkezelő által továbbított adatok köre:

4.3.Google: (Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok (Céges e-mail szolgáltatás, Google Drive adattárolás, Google Analytics aggregált adatelemzés, Google Tagmanager mérőkód elhelyezés, Google+ és Youtube social felületek használata, kérdőív kiküldés)

– nem itt van a helye, mert használjuk, de ez kvázi adatokat nem tárol, nem továbbítunk…itt esetleg Balázzsal beszélsz? Azt mondta, hogy jó, hogy megjelöljük, de ebben a formában azért nem állja meg a helyét…

Az adatkezelő által továbbított adatok köre:

4.4.Tárhely szolgáltató:

Az adatkezelő által továbbított adatok köre:

Regisztrált álláskereső esetén: Név, e-mail cím, telefonszám, szakmai önéletrajz, megpályázott állások

Regisztrált munkáltató esetén: Cégnév, számlázási adatok (cím, adószám), kapcsolattartó, meghirdetett állások

Adatkezelő:

Cégnév: Tárhelypark Kft.

Adószám: 23289903-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-322570

Cím: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

4.5.Domain szerver szolgáltatás:

Az adatkezelő által továbbított adatok köre:

Regisztrált álláskereső esetén: Név, e-mail cím, telefonszám, szakmai önéletrajz, megpályázott állások

Regisztrált munkáltató esetén: Cégnév, számlázási adatok (cím, adószám), kapcsolattartó, meghirdetett állások

Adatkezelő:

Cégnév: Tárhelypark Kft.

Adószám: 23289903-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-322570

Cím: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

4.6.Hírlevélküldés:

MailChimp

Székhely: USA

Az adatkezelő által továbbított adatok köre:

Teljes név, e-mail cím, cégnév, beosztás

 

5. Legfontosabb fogalmak

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

Felhasználó: Az a jogi vagy természetes személy, aki az Adatkezelő valamely szolgáltatását igénybe veszi.

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ. A személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban, a társadalomban betöltött szerepének függvényében kell figyelembe venni.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb

szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Címzett:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

6. A Szolgáltató adatkezelési tevékenységei

6.1. Általános adatkezelői tevékenységek

Hírlevél szolgáltatás

Hírlevélre való feliratkozásra a www.HRHERO.hu  és www.hrschool.hu honlapokon keresztül van lehetőség, Hírlevélről leiratkozni a hírlevél elektronikus üzenetében található “Leiratkozás” opción keresztül a linkre kattintva lehetséges.

Kezelt adatok: teljes név, e-mail cím, cégnév, beosztás

Adatkezelés célja: A hírlevél szolgáltatás biztosítása, az érintettel való ezirányú kommunikáció. A Felhasználók testreszabott, az igényeinek megfelelő tájékoztatást (marketing célú felhasználás) tudjunk nyújtani szolgáltatásainkról akkor, amennyiben ehhez hozzájárult.

A szolgáltatás keretében megadott személyes adatokat a Szolgáltató eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.

Adatkezelés időtartama: 5 év

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Adathozzáférés: az Adatkezelő hírlevélszolgálatást végző munkatársai.

Cookiek használata

A a www.HRHERO.hu  és www.hrschool.hu honlapok látogatói forgalmának méréséhez, a látogatók viselkedésének figyeléséhez, a belépett Felhasználó server session adatának azonosításához (session ID), valamint a kényelmi funkciók biztosításához Google Analytics, AdWords Konverziókövetés, és HotJar programokat használunk.

Az érintettek köre: A weboldalak látogatói

Az adatkezelés célja: A felhasználók tevékenységének nyomon követése

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat, nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására és nem kapcsolhatók össze a személyes adatokkal.

A testreszabott kiszolgálást „session cookie”-k segítségével érjük el, amelyek törlésre kerülnek a böngésző program bezárásával.

A Google Analytics szolgáltatást statisztikák készítéséhez a rendszer naplózza a felhasználók látogatásának dátumát, időpontját, operációs rendszerének és böngészőjének adatait, a látogatott oldalt és az anonimizált IP címet. A logokat a Google Analytics szerverén tárolja.

6.2. A www.hrhero.hu weboldalon folytatott adatkezelések

Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

A Felhasználó a regisztrációjával megadott adataiknak kezeléséhez, valamint a szerződött partnereink részére történő továbbításához jelen nyilatkozat elfogadásával – amelyet a www.hrhero.hu weboldalra történő regisztrációval megtesz – kifejezetten hozzájárulását adja.

A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával a jelen Adatvédelmi Szabályzat ismeretében történik. A regisztráció feltétele az ezen dokumentumban leírtak elfogadása.

Kezelt adatok:

Álláskereső Felhasználók esetében: név, e-mail cím, legmagasabb iskolai végzettség, nyelvismeret, szakterület, szakmai tapasztalat időtartama, lakóhely, leendő munkahely maximális távolsága a lakóhelytől kilométerben, munkakör, fizetési igény, szakmai erősségek, fotó, önéletrajz csökkenteni

Az önéletrajzot Társaságunk elkülönített tárhelyen (tárhelyszolgáltatás) tárolja, azt a Felhasználó a későbbiekben a tárhelyről letöltheti és felhasználhatja, továbbá Társaságunk egyes szolgáltatásainál külön nevesített esetekben és módon maga is felhasználhatja.

Opcionálisan megadható adatok: önéletrajz, fényképek és ezek teljes tartalma, kísérőlevél szövege, készségeket leíró adatok, motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

Álláshirdető munkáltatók esetében:

kapcsolattartó neve, cégnév, székhely, adószám, email cím, telefonszám, állásokhoz tartozó adatok

Adatkezelés célja: a Felhasználó azonosítása a weboldalon, álláslehetőségek felajánlása, az Felhasználóval való kapcsolatfelvétel, Felhasználók megkeresése/értesítése/tájékoztatása álláslehetőségekről, a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a Felhasználók nyilvántartása, álláshirdetésre jelentkezés biztosítása, önéletrajzi adatok tárolása későbbi jelentkezéshez

Előzetes külön hozzájárulások esetén továbbá:

– álláshírlevél küldése,

– az aktív Felhasználók ajánlása munkáltatók/hirdetőink részére (munkaerő-közvetítés)

A személyes adatokat eltérő célra nem használjuk és bizalmasan kezeljük.

Adatkezelés időtartama: 5 év

A határidő lejárta előtt a Szolgáltató e-mailben keresi meg az érintettet, hogy nyilatkozzon, regisztrált felhasználó kíván-e maradni. Amennyiben az érintett nem nyilatkozik, vagy az adatai törlését kéri, úgy a Szolgáltató az érintett adatait törölni fogja.

A Felhasználó jogosult bármikor törölni adatait a Szolgáltató nyilvántartásából, vagy a Szolgáltatótól adatai törlését kérni, mely kérést a Szolgáltató díjmentesen 30 napon belül teljesíteni köteles.

A regisztráció törlése a hello@hrhero.hu-ra továbbított e-mailen keresztül kezdeményezhető.

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Az érintettek köre: honlapunkon regisztráló személyek

Állás megpályázása

A Felhasználó regisztrációt követően jogosult szolgáltatás igénybevételére,

Kezelt adatok: név, e-mail cím, legmagasabb iskolai végzettség, nyelvismeret, szakterület, szakmai tapasztalat időtartama, lakóhely, munkakör, fizetési igény, szakmai erősségek, jelenleg van-e munkahelye (igen/nem), telefonszám, születési adatok, anyanyelv, fénykép, szakmai erősségek, személyiségi jegyek, készségeket leíró adatok, annak a ténye, hogy a Felhasználó hozzájárult-e ahhoz, hogy a Társaság reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresést küldjön számára.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az állást kínáló munkáltatóval.

Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel egy időben a Felhasználó hozzájárul adatainak a munkáltató/hirdető számára történő továbbításához.

Adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele

Adatkezelés időtartama:

Az érintett törlési kérelméig tart, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll. Az érintett által megadott személyes adatok törléséről az adatkezelő a 7. pont Törléshez való jog szabályai szerint tájékoztatja az érintettet. Eltérő szabályozás vonatkozik a számviteli bizonylatokra, mely adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. tv rendelkezései értelmében 8 évig meg kell őrízni.

A Felhasználó jogosult bármikor törölni adatait a Szolgáltató nyilvántartásából, vagy a Szolgáltatótól adatai törlését kérni, mely kérelmet a Szolgáltató díjmentesen 30 napon belül köteles teljesíteni.

Adattárolás módja: Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait a Tárhelypark felhőszolgáltatónál tárolja.

.Adattovábbítás Munkáltatók részére

A Szolgáltató szerződött partnerei megbízásából az általuk megadott keresési feltételek alapján szűrési tevékenységet végez az aktív státuszú álláskeresők regisztrációs adatainak és önéletrajzban megadott adatok alapján.

Az álláskereső Felhasználó a „Profilom” menüpontban kiválaszthatja, hogy profilja akítv ill. inaktív státuszt kapjon. Aktív státuszú felhasználóink rendszeres tájékoztatást kapnak számukra releváns pozíciókról, illetve szerződött Munkáltató partnereink figyelmébe ajánljuk őket. Inaktív státusz aktiválása esetén a Felhasználó nem kap önéletrajzi adatainak megfelelő állásajánlatokat, a Munkáltató Partnerek azokat nem ismerik meg.

A Felhasználó az elérhető álláshirdetések bármelyikére jelentkezhet a „Jelentkezem” gomb megnyomásával.

Az álláshirdetésre történő jelentkezés az adattovábbításhoz való, Felhasználó általi kifejezett hozzájárulásnak minősül. A Felhasználó álláshirdetésére történő jelentkezéssel hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott önéletrajzi adatok továbbításra kerüljenek azon regisztrált Munkáltatói partnerünk részére, mely álláshirdetésére a Felhasználó jelentkezett.

6.3. A www.hrschool.hu oldalon folytatott adatkezelések

6.3.1. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

A Felhasználó a regisztrációjával megadott adataiknak kezeléséhez kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja. Regisztrációra jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmának megismerésével és elfogadásával van lehetőség.

Kezelt adatok:

Teljes név. e-mail cím, lakcím, a Felhasználó képzéssel kapcsolatban nekünk megküldött levelei. Számlázási adatok: magánszemélyként képzésünkre jelentkező Felhasználóink esetében a számla kiállításához a lakcímet, ha a munkáltató küldi a képzésünkre, akkor a számla kiállításához a munkáltató neve, székhelye, adószáma és bankszámlaszáma.

Adatkezelés célja:

 • A Felhasználó vagy a munkáltatója javára tett megrendelésének eleget tudjunk tenni, így különösen, hogy biztosíthassuk a részvételét a képzésen, eljuttathassuk hozzá a képzéshez kapcsolódó írásos anyagokat, valamint, hogy eleget tehessünk bármilyen kérdése megválaszolásának.
 • A jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni, azaz, el tudjuk készíteni és be tudjuk nyújtani az előírt adó- és egyéb bevallásokat.

Adatkezelés időtartama:

 • Az érintett törlési kérelméig tart, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll. Az érintett által megadott személyes adatok törléséről az adatkezelő a 7. pont Törléshez való jog szabályai szerint tájékoztatja az érintettet. Eltérő szabályozás vonatkozik a számviteli bizonylatokra, mely adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. tv rendelkezései értelmében 8 évig meg kell őrízni.

Adatkezelés jogalapja:

 • Magánszemély Felhasználóként rendelt képzés esetén a megrendelésnek a teljesítése.
 • Amennyiben a munkáltató küldi a képzésünkre, akkor a képzésre való jelentkezéskor megadott hozzájárulás.
 • A jogszabályi kötelezettségeink teljesítése.

Az érintettek jogai

A Felhasználó hozzáférési joga

A Felhasználó a hivatalosan megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt adatokhoz hozzáférést kapjon.  A Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére ( írásban vagy email-ben ) az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti a hiányosan személyes adatai kiegészítését, amennyiben  azt manuálisan a felhasználói felületén ezt nem tudná megtenni.

A törléshez való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére ( írásban vagy e-mailen) az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  1. a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő;
  2. a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. A Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
  4. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
  5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő a kérelemet 30 napon belül teljesíti, melyről a Felhasználót a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait másnak is továbbította, úgy az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja a további adatkezelőket/adatfeldolgozókat arról, hogy kérelmezte a személyes adatok másolatának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére (írásban vagy e-mailben) az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. A Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. A Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatok korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Felhasználó bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A Felhasználó tiltakozását az Adatkezelő által email-en keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással is kifejezetheti, amelynek következtében az Adatkezelő a továbbiakban nem küld számára hírlevelet/reklámcélú levelet.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Adatkezelő nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást sem.

Amennyiben az Adatkezelő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy Önt előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy személyes adatait jogellenesen kezeljük, vagy az információs önrendelkezési joghoz kapcsolódó jogait megsértettük, a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27., levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16) vagy kereset nyújthat be a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez. Jogainak érvényesítéséért fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; www: http://www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

9. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei változhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa.

10. Az Adatokhoz való hozzáférés

 • Felhasználói adatokat  a OneWorking Kft. (székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 9., képviselő: Kadala Miklós ügyvezető, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, cégjegyzékszám: 01-09-685347, e-mail: hello@hrschool.hu , hello@hrhero.hu telefon: +36 30 228 0965) A munkavállaló vezetői és erre munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel a személyes adatokhoz.
 • Adatkezelőként e tevékenységünk során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével, továbbá az adóhatóság felé törvény alapján fennálló adatközlési kötelezettsége kivételével – nem továbbítja.
 • A OneWorking Kft. a rögzített adatok tekintetében adatfeldolgozóként a jelen tájékoztató bevezető részében, az Adatfeldolgozók című részben jelzett, harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat veszi igénybe a HR School ill. HRHERO szolgáltatás működtetéséhez.
 • Az adatfeldolgozók által végzett adatkezelési műveleteket az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező, arra feljogosított munkavállalói végzik.
 • A OneWorking Kft. és az adatfeldolgozók az adataidat csak abban az esetben és csak addig kezelik, ha és amíg a fent megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll.

még több infó

Mennyibe kerül és mennyi ideig van fent a hirdetésem?

3 csomagból választhatsz, MyHero csomagunkkal már 39 ezer forintért felteheted hozzánk hirdetésed. MyHero+ és SuperHero csomagjainkkal további szolgáltatásokkal is kiegészítheted hirdetésed. Hirdetésed minden esetben 30 napig aktív.

Kiket érek el a hirdetésemmel?

Több ezer HR-est érsz el hirdetéseddel közvetlenül, már a MyHero csomaggal is. SuperHero csomagunk olyan pozíció targetálás szolgáltatást tartalmaz, amivel már 8000+ HR-est is elérhetsz.

Hogyan történik a számlázás?

Fizethetsz bankkártyával vagy átutalással. Az elektronikus számlát a megrendelést követően azonnal megkapod. Hirdetésed a megrendelést követően válik aktívvá, 30 napon át.